masaż
makijaż
depilacja manicure masaż

O salonie

Wykonanie obowiązków informacyjnych RODO

Szanowni Państwo,

 

W nawiązaniu do naszej dotychczasowej współpracy oraz w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych powszechnie znanego jako „Ogólne Rozporządzenie" lub „RODO", uprzejmie informujemy, że firma INSTYTUT ZDROWIA I URODY "PRESTIGE" - Izabela Boguszewska, z siedzibą w Chorzowie przy ul. Żeromskiego 16, 41-500 ,a od czerwca 2018 w Katowicach przy ul. Brynowskiej 65/5 (dalej: „Instytut Prestige") przetwarza dane osobowe uzyskane od Państwa w ramach wykonywania łączącej Nas umowy a także informacje o danych osobowych pozyskane ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych (w tym z Internetu).

Z uwagi na fakt, iż wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie RODO mają charakter danych osobowych poniżej, wypełniając obowiązki nałożone na administratorów przez RODO, przedstawiamy Państwu wszystkie istotne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych:

 

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

 

ADMINISTRATOR

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma INSTYTUT ZDROWIA I URODY "PRESTIGE" - Izabela Boguszewska, z siedzibą w Chorzowie przy ul Żeromskiego 16, 41-500,od czerwca w Katowicach przy ul Brynowskiej 65/5  NIP  6272477297 REGON: 240927886.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Katowice 40-584 ul Brynowska 65/5, lub drogą e-mailową pod adresem: salon@prestigeuroda.pl

To właśnie Administrator jest podmiotem, który decyduje w jakim celu i jak wykorzystuje dane i informuje Panią/Pana o tym.

 

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

2.       Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w oparciu i w celu wykonania łączącej nas umowy oraz w związku z jej wykonaniem, w tym zakresie będziemy np. wystawiać i przechowywać faktury, paragony lub inne dokumenty księgowe, w tym ewentualną korespondencję mailową, a także odpowiadać na Państwa ewentualne reklamacje, zapytania i problemy - tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

3.       Przy czym dane osobowe podane nam dodatkowo, w tym dotyczące Państwa zdrowia, które są niezbędne do wykonania oferowanych przez Nas zabiegów są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody i także w związku z wykonaniem tej umowy - wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej przez Klienta zgody - tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

W każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć w dowolny sposób informując o tym Administratora.

4.       Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane także w oparciu o wymagające tego przepisy prawa takie jak między innymi przepisy prawa podatkowego i medycznego - tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

5.       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także w celu zawarcia nowej umowy a więc we wszystkich tych wypadkach, kiedy wyrazi Pani/Pana zainteresowanie naszą ofertą i poprosi nas o przedstawienie oferowanych przez nas towarów lub usług - tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

6.       Przy czym dane osobowe wykorzystywane przez Nas w celu marketingu naszych usług, aby przedstawić Pani/ Panu nowe produktu, zabiegi i oferty są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody i także w związku z wykonaniem tej umowy - wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej przez Klienta zgody - tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

7.       Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora takich jak ewentualne ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi, w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych i mediacyjnych, oraz przechowywanie danych w celu zapewnienia ich rozliczalności (to znaczy wykazania spełnienia przez nas obowiązków nałożonych przez RODO), a także zapewnienie bezpieczeństwa osób (przede wszystkim Klientów oraz pracowników) i mienia - dotyczy to monitoringu pomieszczeń naszej firmy oraz nagrywanie rozmów w celach dowodowych -  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

DANE SZCZEGÓLNE - WRAŻLIWE

 

8.       Instytut przetwarza szczególne kategorie danych osobowych (tak zwane dane wrażliwe) w zakresie danych medycznych dotyczących wstępnej kwalifikacji, przebiegu i efektów wykonywanych zabiegów na stan Pani/Pan zdrowia. Przetwarzanie tych danych następuje na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody.

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 

9.       Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są jedynie osoby upoważnione przez nas w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie wykonania łączącej nas z Panią/Panem umowy;

                                                               i.      Nasi podwykonawcy tacy jak lekarze, oraz

                                                             ii.      Podmioty świadczące na naszą rzecz niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy:

1.       usługi księgowe,

2.       usługi prawne,

3.       usługi informatyczne,

4.       usługi pocztowe i kurierskie, oraz

5.       banki w zakresie realizacji płatności i dokonania rozliczeń pomiędzy nami.

Przy czym firmy te przetwarzają dane jedynie zgodnie z naszymi poleceniami i nie mogą ich wykorzystać bez naszej wiedzy i zgody.

 

PRZEKAZYWNIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

 

10.   Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 

11.   Pani/Pana dane osobowe pozyskane w celu zawarcia nowej umowy przetwarzamy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się Pani/Pan z nami kontaktowali w celu jej zawarcia.

12.   Pani/Pana dane osobowe pozyskane w związku z zawartą pomiędzy nami umową będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zawartej przez Panią/Pana z Instytutem umowy - po zakończeniu umowy będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Instytutu, w tym do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy, trwania postępowań sądowych lub administracyjnych i wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności medycznych, podatkowych i rachunkowych (w tym ostatnim wypadku przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowania zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione).

13.   Pani/Pana dane osobowe pozyskane na podstawie zgody przetwarzamy przez okres na jaki udzielono zgody, a w każdym wypadku do czasu jej odwołania.

 

INFORMACJA O PRAWACH

 

14.   W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

b.      żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

c.       żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

d.      żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

e.       żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

f.        wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

g.       przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

h.      wniesienia skargi do organu nadzorczego Generalnego Inspektora Danych Osobowych lub innego organu nadzorczego posiadającego kompetencje do rozpoznania skargi w dacie jej wniesienia.

15.   Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez kontakt z nami na pośrednictwem adresu e-mailowego salon@prestigeuroda.pl lub  kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Katowice 40-584 ul. Brynowska 65/5.

 

INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

 

16.   Podanie Pani/Pana danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym - jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne. Bez tego nie będziemy mogli zawrzeć z Panią/Panem umowy.

Ponadto przepisy prawa, takie jak na przykład prawo medyczne, prawo bankowe czy prawo podatkowe mogą wprowadzać wymóg podawania danych w celu w tych przepisach wyznaczonym. Podanie danych może być niezbędne do wykonania określonej transakcji lub czynność na Pani/Pana rzecz. Jeżeli Klient nie poda danych wymaganych umową lub innym dokumentem przez nas stosowanym możemy odmówić zawarcia umowy i wykonania usługi na Pani/Pana rzecz.

Podanie danych dodatkowych, które nie są wymagane przez nas do zawarcia umowy jest dobrowolne, może się zdarzyć, że bez ich podania nie będziemy mogli świadczyć usługi w pełnym zakresie, o czym poinformujemy na etapie zbierania Pani/Pana danych.

 

PROFILOWANIE

 

17.   Informujemy, że nie będziemy podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym dokonywać profilowania.

 

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w punkcie CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA powyżej.

 

  Pozdrawiam,

Izabela Boguszewska - INSTYTUT ZDROWIA I URODY "PRESTIGE"

 

 

 

 

Zapraszamy Cię do miejsca, w którym zrodzisz się od nowa... do miejsca, w którym przy pomocy doświadczenia profesjonalistów stworzysz siebie raz jeszcze... W nowoczesnym Instytucie PRESTIGE zostaniesz otoczona fachową opieką, co podkreśli Twoje piękno, a dzięki cudownym aromatom, relaksacyjnej muzyce, w awangardowym miejscu poczujesz, że czas jednak może się zatrzymać... Przekonasz się, że każda spędzona z nami chwila będzie niezapomnianym przeżyciem.

Odkryj naturalne piękno z proponowanymi przez nas zabiegami.

 

Podaruj bliskiej osobie idealny i sprawdzony prezent na każdą okazję.
Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy BONY UPOMINKOWE na ekskluzywne zabiegi w naszym Instytucie.

Mogą Państwo wybrać dowolny zabieg z naszej szerokiej oferty bądź wyznaczyć limit cenowy, tak by obdarowana osoba z fachową pomocą naszej kosmetyczki  mogła wybrać to, co dla Niej najlepsze.

 

Zalety bonu upominkowego:
- idealne rozwiązanie na każdą okazję (urodziny, rocznica, dzien matki, święta itp)
- właśnie zostałeś tatą? zrób prezent swojej wybrance - specjalnie przygotowaliśmy zabiegi na ciało dla kobiet po porodzie
- jest bardzo praktyczny - miły gest, który pozwala się upiększyć przy odrobinie relaksu w zacisznym miejscu
- z pewnością będzie niespodziewanym prezentem
- jest doskonałą nagrodą dla Państwa pracowników

Regulamin bonu upominkowego:
- bonu nie można wymienić na gotówkę
- termin ważności to 3 miesiące od daty wystawienia,po upływie terminu ważności wartość zostaje utracona
- karta jest na okaziciela
- istnieje możliwość dopłaty do karty wartościowej gotówką lub kartą płatniczą, jeśli klient zdecyduje się na droższy zabieg
- możliwy odbiór osobisty lub wysłanie bonu/zaproszenia na adres podany przez kupującego
- możliwość wpłaty na konto (ING BANK ŚLĄSKI NR RACHUNKU 28 1050 1373 1000 0090 6756 9922)
- bon wysyłamy po odnotowaniu wpłaty na rachunku bankowym
- osoba obdarowana zobowiązana jest do wcześniejszej rezerwacji terminu
- bon należy okazać w recepcji przed skorzystaniem z zabiegu
- w przypadku utraty lub zniszczenia bonu upominkowego, Instytut PRESTIGE nie ponosi odpowiedzialności ani nie rekompensuje straty spowodowanej zaistniałą sytuacją.
- płatność bonem nie można łączyć z promocjami i rabatami.
- W razie braku anulowania rezerwacji drogą telefoniczną, mailową lub osobiście, na 24h przed umówionym zabiegiem, wizyta zostaje uznana za zrealizowaną, a bon upominkowy traci ważność.

 

 

 

bon

 

makijaż depilacja depilacja
manicure
masaż makijaż depilacja
Copyright © Prestige 2008 / Wykonanie: CADDO.pl
manicure masaż
makijaż